Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 13 câu 4, 5, 6 trang 38 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 13 câu 4, 5, 6 trang 38 đúng & chi tiết nhất: Một bàn là được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính : a) Công suất điện của bàn là b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là và điện trở của nó khi đó. Trong 30 ngày, số chỉ công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này

Bài 13.3 SBT Vật lý 9

Bài 12.17 SBT Vật lý 9

Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 13 câu 4, 5, 6 trang 38 đúng & chi tiết nhất

sach-giai-bai-tap-vat-ly-9Giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 13 câu 4, 5, 6 trang 38 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 9 bài 13 câu 4, 5, 6 trang 38

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 13. 4 trang 38

Một bàn là được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính :

a) Công suất điện của bàn là

b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là và điện trở của nó khi đó.

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 13. 5 trang 38

Trong 30 ngày, số chỉ công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này

+ Câu hỏi sbt lớp 9 bài 13. 6 trang 38

Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.

a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư

b) Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày

c) Tính tiền điện mà mỗi hộ và cả khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá 700đ/kW.h

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài 13 câu 4, 5, 6 trang 38

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 13. 4 trang 38

a) Công suất của bàn là là:

P = A / t = 720000 / 900 = 800W = 0,8kW.

b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là là: I = P / U = 800 / 220 = 3,64A.

Điện trở của bàn là là: R = U2 / P = 2202 / 800 = 60,5Ω.

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 13. 5 trang 38

Ta có: A = 90 số = 90 kW.h = 90.000W.h

Công suất tiêu thụ điện năng trung bình là:

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-9-bai-13-cau-4-5-6-trang-38-dung-chi-tiet-nhat 1

+ Lời giải sbt lớp 9 bài 13. 6 trang 38

a. Công suất điện trung bình của cả khu dân cư trong một ngày là:

℘ = 120.500 = 60000W = 60kW.

b. Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là:

A = ℘.t = 60.4.30 = 7200kW.h = 7200.103.3600 = 2,592.1010J.

c. Điện năng mỗi hộ gia đình sử dụng trong 30 ngày là:

A1 = A/500 = 7200kW.h/500 = 14,4kW.h

Tiền điện của mỗi hộ phải trả là:

T1 = 14,4.700 = 10080 đồng.

Tiền điện cả khu dân cư phải trả là:

T = 500.10080 = 5040000 đồng.
Tags: giải sách bài tập vật lý lớp , sách giải bài tập vật lý lớp 9, giải sbt vật lý 9, sách giải bt vật lý 9, giải sbt vật lý lớp 9, giải bài tập vật lý 9 tập 1, giải bài tập vật lý 9 tập 1, giải sbt vật lý lớp 9 trang 38