Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 78 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 78 đúng & chi tiết nhất: Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì: A. Dòng điện không khi nào đi qua cơ thể người. B. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm. C. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người và gây nguy hiểm.

Bài 28.20 SBT Vật lý 7

Bài 28.18 SBT Vật lý 7

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 78 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 78 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 7 bài 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 78

+ Câu hỏi sbt lớp 7 bài 29. 1 trang 78

Câu phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì:

A. Dòng điện không khi nào đi qua cơ thể người.

B. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm.

C. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người và gây nguy hiểm.

+ Câu hỏi sbt lớp 7 bài 29. 2 trang 78

Kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm thích hợp ở cột bên phải trong khung dưới đây:

+ Câu hỏi sbt lớp 7 bài 29. 3 trang 78

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi :

A. Mạch điện có dây dẫn ngắn.

B. Mạch điện dùng pin hay acquy để thắp sáng đèn.

C. Mạch điện không có cầu chì.

D. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện

+ Câu hỏi sbt lớp 7 bài 29. 4 trang 78

Những việc làm nào dưới đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện ?

a. Phơi quần áo lên dây điện.

b. Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

c. Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.

d. Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình.

e. Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy.

f. Chơi thả diều gần đường dây tải điện.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 78

+ Lời giải sbt lớp 7 bài 29. 1 trang 78

Đáp án: B

Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm.

+ Lời giải sbt lớp 7 bài 29. 2 trang 78

+ Lời giải sbt lớp 7 bài 29. 3 trang 78

Đáp án: D

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện.

+ Lời giải sbt lớp 7 bài 29. 4 trang 78

Các việc làm đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện:

b. Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

c. Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.

e. Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy.

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 7, sách giải bài tập vật lý lớp 7, giải sbt vật lý 7, sách giải bt vật lý 7, giải sbt vật lý lớp 7, giải bài tập vật lý 7 tập 2, giải bài tập vật lý 7 tập 2, giải sbt vật lý lớp 7 trang 78