Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 câu 12, 13, 14 trang 71 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 câu 12, 13, 14 trang 71 đúng & chi tiết nhất: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có chỉ số 6,2V; vôn kế V1 có chỉ số 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2 Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.12, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 trang 70

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 trang 69

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 câu 12, 13, 14 trang 71 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 câu 12, 13, 14 trang 71 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 câu 12, 13, 14 trang 71

+ Câu hỏi sbt lớp 7 bài 27. 12 trang 71

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có chỉ số 6,2V; vôn kế V1 có chỉ số 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

+ Câu hỏi sbt lớp 7 bài 27. 13 trang 71

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.12, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

+ Câu hỏi sbt lớp 7 bài 27. 14 trang 71

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

a. Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có chỉ số Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

b. Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế V1 chỉ U1đ = 1,5V. Tính số chỉ U2đ của vôn kế V2 khi đó.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 7 bài 27 câu 12, 13, 14 trang 71

+ Lời giải sbt lớp 7 bài 27. 12 trang 71

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn:

U1 = Uv1 = 3,2V

Vì đèn Đ1 mắc nối tiếp với đèn Đ2 nên ta có hiệu điện thế: Uv = U1 + U2

U2 = Uv – U1= 6,2 – 3,2 = 3V

+ Lời giải sbt lớp 7 bài 27. 13 trang 71

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn:

U1 = Uv1 = 3V

Vì đoạn mạch có đèn Đ1 mắc nối tiếp với đèn Đ2 nên có hiệu điện thế: U = U1 + U2

U2 = U – U1 = 5,8-3 = 2,8V

+ Lời giải sbt lớp 7 bài 27. 14 trang 71

a) Khi K mở vôn kế V chỉ Um = 3V

Vôn kế V1 chỉ U1m = 0

b) Khi K đóng do đoạn mạch mắc nối tiếp nên có hiệu điện thế bằng:

Uđ = U1đ + U2đ

số chỉ vôn kế V2: U2đ = Uđ – U1đ = 2,5 – 1,5 = 1V

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 7, sách giải bài tập vật lý lớp 7, giải sbt vật lý 7, sách giải bt vật lý 7, giải sbt vật lý lớp 7, giải bài tập vật lý 7 tập 2, giải bài tập vật lý 7 tập 2, giải sbt vật lý lớp 7 trang 71