Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 28-29 câu 23, 24, 25 trang 83 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 28-29 câu 23, 24, 25 trang 83 đúng & chi tiết nhất: Ở nhiệt độ 120oC chất X A.chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi Ở nhiệt độ 40oC chất X A. chỉ tồn tại ở thể lỏng B. chỉ tồn tại ở thể hơi C. chỉ tồn tại ở thể rắn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi

Vật lý 6 Bài 28 29 SGK

bài 28-29 sbt vật lý 6

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 28-29 câu 23, 24, 25 trang 83 đúng & chi tiết nhất

giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 28-29 câu 23, 24, 25 trang 83 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 6 bài 28-29 câu 23, 24, 25 trang 83

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 28-29. 23 trang 83

Ở nhiệt độ 120oC chất X

A.chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi

C. chỉ cần tồn tại ở thể rắn

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 28-29. 24 trang 83

Ở nhiệt độ 40oC chất X

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. chỉ tồn tại ở thể hơi

C. chỉ tồn tại ở thể rắn

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 28-29. 25 trang 83

Ô chữ về sự chuyển thể

Hàng ngang

1. Khi đun nước tới nhiệt độ này thì nước không nóng thêm nữa.

2. Tên gọi trường hợp đặc biệt của sự bay hơi.

3. Tên một sự chuyển thể.

4. Quá trình ngược của sự ngưng tụ.

5. Nếu thêm dấu vào thì đây là một đơn vị thời gian.

6. Tính chất của nhiệt độ nước khi đang sôi.

7. Tên gọi chung của quá trình vật chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

8. Tên một sự chuyển thể.

9. Quá trình ngược của sự bay hơi.

10. Trong lớp học ô-xi chỉ tồn tại ở thể này.

11. Ở nhiệt độ trong phòng, đồng không thể tổn tại ở thể này.

Hàng dọc được tô đậm

Cụm từ này có thể dùng làm tên gọi chung cho các bài từ 24 đến 29.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 28-29 câu 23, 24, 25 trang 83

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 28-29. 23 trang 83

Chọn D

Vì ở 120oC chất X đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí nên nó chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 28-29. 24 trang 83

Chọn D

Ở nhiệt độ 40oC chất X tồn tại ở cả thể rắn, thể lỏng và thế hơi.

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 28-29. 25 trang 83

Giải đáp ô chữ:

Từ hàng tô đậm: SỰ CHUYỂN THỂ

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6, giải bài tập vật lý 6 tập 2, giải bài tập vật lý 6 tập 2, giải sbt vật lý lớp 6 trang 83