giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 10 câu 9, 10, 11, 12, 13 trang 36 đúng & chi tiết nhất: Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng: A. cân và thước B. lực kế và thước C. cân và bình chia độ D. lực kế và bình chia độ Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiêu niutơn ? A. 0,08N B.0,8N C.8N D.80N Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng là bao nhiêu gam? A.3,5g B. 35g c.350g D.3500g

Vật lý lớp 6 trang 35

vật lý 6 bài 10 trang 34

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 10 câu 9, 10, 11, 12, 13 trang 36 đúng & chi tiết nhất

giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6

Giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 10 câu 9, 10, 11, 12, 13 trang 36 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 6 bài 10 câu 9, 10, 11, 12, 13 trang 36

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 10. 9 trang 36

Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng:

A. cân và thước

B. lực kế và thước

C. cân và bình chia độ

D. lực kế và bình chia độ

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 10. 10 trang 36

Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiêu niutơn ?

A. 0,08N

B.0,8N

C.8N

D.80N

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 10. 11 trang 36

Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng là bao nhiêu gam?

A.3,5g

B. 35g

c.350g

D.3500g

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 10. 12 trang 36

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải sao cho phù hợp

1. Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết a. phải dùng cân tiểu li
2. Về thực chất, khi cân một vật là b. ta chỉ biết giá trị gần đúng của khối lượng đó
3. Muốn biết khối lượng của một cái nhẫn vàng với độ chính xác cao thì c. khối lượng của vật đó
4. Khi dùng “cân lò xo”” để đo khối lượng của một vật thì D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của vật lấy làm mẫu gọi là các quả cân

+ Câu hỏi sbt lớp 6 bài 10. 13 trang 36

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung cột bên phải sao cho phù hợp

1. Một chiếc xe tải có khối lượng 3 tấn thì có trọng lượng a. nhỏ hơn 10 một chút
2. Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải 3 tấn phải b. chấp nhận công thức P = 10.m để tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó
3. Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức P(N) = 10m(kg) phải c. nhỏ hơn 3000N một chút
4. Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn d.30000N

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 6 bài 10 câu 9, 10, 11, 12, 13 trang 36

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 10. 9 trang 36

Chọn D

Vì lực kế dùng để đo trọng lượng còn bình chia độ dùng để đo thể tích của hòn sỏi.

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 10. 10 trang 36

Chọn B.

Quyển vở có khối lượng: m = 80g = 0,08kg.

Ta có trọng lượng P =10.m.

Vậy trọng lượng của quyển vở là: P = 10. 0,08 = 0,8 (N).

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 10. 11 trang 36

Chọn D

Ta có trọng lượng P = 10.m

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 10. 12 trang 36

1.c    2.d    3.a    4.b

+ Lời giải sbt lớp 6 bài 10. 13 trang 36

1.d   2.c    3.a    4.b

Lưu ý: đề trong SBT in sai câu c. 30000N mới đúng

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 6, sách giải bài tập vật lý lớp 6, giải sbt vật lý 6, sách giải bt vật lý 6, giải sbt vật lý lớp 6, giải bài tập vật lý 6 tập 1, giải bài tập vật lý 6 tập 1, giải sbt vật lý lớp 6 trang 36