giai-bai-tap-vat-ly-lop-11

Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 16 câu 5, 6, 7 trang 41 đúng & chi tiết nhất: Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa anôt A và catôt K của đèn điôt chân không có giá trị âm và nhỏ, thì cường độ dòng điện IA chạy qua điôt này lại có giá trị khác không và khá nhỏ ? Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa hai cực anôt A và catôt K của điôt chân không tăng đến một giá trị dương đủ lớn thì cường độ dòng điện IA chạy qua điôt này không tăng nữa và đạt giá trị bão hoà ?

Vật lý 11 Bài 16

Giải bài tập Vật Lý lớp 11 Bài 15

Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 16 câu 5, 6, 7 trang 41 đúng & chi tiết nhất

giai-bai-tap-vat-ly-lop-11

Giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 16 câu 5, 6, 7 trang 41 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 11 bài 16 câu 5, 6, 7 trang 41

+ Câu hỏi sbt lớp 11 bài 16. 5 trang 41

Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa anôt A và catôt K của đèn điôt chân không có giá trị âm và nhỏ, thì cường độ dòng điện IA chạy qua điôt này lại có giá trị khác không và khá nhỏ ?

+ Câu hỏi sbt lớp 11 bài 16. 6 trang 41

Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa hai cực anôt A và catôt K của điôt chân không tăng đến một giá trị dương đủ lớn thì cường độ dòng điện IA chạy qua điôt này không tăng nữa và đạt giá trị bão hoà ?

+ Câu hỏi sbt lớp 11 bài 16. 7 trang 41

Xác định số électron phát ra từ catôt sau mỗi giây khi dòng điện chạy qua đèn điôt chân không đạt giá trị bão hoà Ibh = 12 mA. Cho biết điện tích của êlectron là – e = – l,6.10-19 C.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài 16 câu 5, 6, 7 trang 41

+ Lời giải sbt lớp 11 bài 16. 5 trang 41

Khi hiệu điện thế UAK giữa anôt A và catôt K của đèn điôt chân không có giá trị âm và nhỏ, thì chỉ có một số ít êlectron bay ra từ catôt có động năng lớn, đủ để thắng công cản của lực điện trường, mới có thể chuyển động được tới anôt A. Vì thế, cường độ dòng điện IA chạy qua điôt này khi đó có giá trị khác không và khá nhỏ.

+ Lời giải sbt lớp 11 bài 16. 6 trang 41

Khi hiệu điện thế UAK giữa anôt A và catôt K của điôt chân không tăng đến một giá trị dương đủ lớn, thì điện trường giữa anôt A và catôt K đủ mạnh và làm cho mọi êlectron phát ra từ catôt K đều bị hút cả về anôt A. Vì thế. cường độ dòng điện IA chạy qua điôt này khi đó không tăng nữa và đạt giá trị bão hoà.

+ Lời giải sbt lớp 11 bài 16. 7 trang 41

Trong đèn điôt chân không, lượng điện tích của N êlectron tải từ catôt sang anôt sau mỗi giây tính bằng :

q = Ne

Khi cường độ dòng điện trong đèn điôt đạt giá trị bão hoà Ibh, thì lượng điện tích này đúng bằng cường độ dòng điện bão hoà Ibh.

q = Ibh

Từ đó ta suy ra

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-11-bai-16-cau-5-6-7-trang-41-dung-chi-tiet-nhat 1

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 11, sách giải bài tập vật lý lớp 11, giải sbt vật lý 11, sách giải bt vật lý 11, giải sbt vật lý lớp 11, giải bài tập vật lý 11 tập 1, giải bài tập vật lý 11 tập 1, giải sbt vật lý lớp 11 trang 41