Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 29 câu 5, 6, 7 trang 68 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 29 câu 5, 6, 7 trang 68 đúng & chi tiết nhất: Một lượng khí ở nhiệt độ 18oC có thể tích 1 m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm. Tính thể tích khí nén. A. 2,86 m3. B. 3,5 m3. C. 0,286 m3. D. 0,35 m3. Một bình đựng khí có dung tích 6.10-3 m3 đựng khí ở áp suất 2,75.106 Pa. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích 3,3.10-3 m3 và khí trong bóng có áp suất 1,1 .105 Pa.

29.2 SBT lý 10

Bài 29.1 SBT lý 10

Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 29 câu 5, 6, 7 trang 68 đúng & chi tiết nhất

giai-bai-tap-vat-ly-10Giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 29 câu 5, 6, 7 trang 68 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 10 bài 29 câu 5, 6, 7 trang 68

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 29. 5 trang 68

Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-29-cau-5-6-7-trang-68-dung-chi-tiet-nhat 1

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 29. 6 trang 68

Một lượng khí ở nhiệt độ 18oC có thể tích 1 m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm. Tính thể tích khí nén.

A. 2,86 m3.   B. 3,5 m3.   C. 0,286 m3.   D. 0,35 m3.

+ Câu hỏi sbt lớp 10 bài 29. 7 trang 68

Một bình đựng khí có dung tích 6.10-3 m3 đựng khí ở áp suất 2,75.106 Pa. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích 3,3.10-3 m3 và khí trong bóng có áp suất 1,1 .105 Pa. Nếu coi nhiệt độ của không khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là

A. 50 quả bóng.   B. 48 quả bóng.   C. 52 quả bóng.   D. 49 quả bóng.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 10 bài 29 câu 5, 6, 7 trang 68

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 29. 5 trang 68

Chọn đáp án B

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 29. 6 trang 68

Chọn đáp án C

+ Lời giải sbt lớp 10 bài 29. 7 trang 68

giai-sach-bai-tap-vat-ly-lop-10-bai-29-cau-5-6-7-trang-68-dung-chi-tiet-nhat 2

Tags: giải sách bài tập vật lý lớp 10, sách giải bài tập vật lý lớp 10, giải sbt vật lý 10, sách giải bt vật lý 10, giải sbt vật lý lớp 10, giải bài tập vật lý 10 tập 2, giải bài tập vật lý 10 tập 2, giải sbt vật lý lớp 10 trang 68