giải bài tập sgk, giải sgk hóa 8 tập 1, giải sgk hóa 8 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 8, giải bài tập hóa 8, giải bài tập sgk 8, giải bài tập sgk bài 1, giải bài tập sgk trang 4,  1

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 10 trang 37 & 38 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 8. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 8 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải vở bài tập Toán 3 trang 80 tập 1

Giải vở bài tập Toán 3 trang 68 tập 1

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 10 trang 37 & 38 đúng ngắn nhất

giải bài tập sgk, giải sgk hóa 8 tập 1, giải sgk hóa 8 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 8, giải bài tập hóa 8, giải bài tập sgk 8, giải bài tập sgk bài 1, giải bài tập sgk trang 4,  1

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 10 trang 37 & 38 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 8. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 8 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 8 bài 10 trang 37 & 38

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 37 câu 1

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 37 câu 2

Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4.

b) FeO, Ag2O, SiO2.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 37 câu 3

a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu 2 làm thí dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4 trong đó có K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức hóa học trên phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 38 câu 4

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 38 câu 5

a) Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau:

a) P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

Na (I) và OH (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3)(I).

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 38 câu 6

Một số công thức hóa học viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3. Cho biết Mg nhóm (CO3) có hóa trị II (hóa trị của các nguyên tố K, Cl, Na và Ca đã cho ở bài tập trên). Hãy chỉ ra những công thức hóa học đã viết sai và sửa lại cho đúng.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 38 câu 7

Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 8 trang 38 câu 8

a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43)

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau đây:

A. BaPO4

B.Ba2PO4.

C.Ba3PO4.

D.Ba3(PO4)2.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 8 bài 10 trang 37 & 38

# Giải bài 1 trang 37 SGK Hóa 8

a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hóa trị lấy hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

# Giải bài 2 trang 37 SGK Hóa 8

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 1

Gọi x là hóa trị của K

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Vậy hóa trị của K là I.

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 3

Gọi x là hóa trị của S

Theo quy tắc hóa trị ta có

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 4

Vậy hóa trị của S là II

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 5

Gọi y là hóa trị của Ag

Theo quy tắc hóa trị ta có

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 6

Vậy hóa trị của Si là IV

# Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa 8

a) Quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

VD theo bài 2 ta có :

FeO : Fe hóa trị II, oxi cũng hóa trị II ⇒ II.1 = 1.II

SiO2 : Si hóa trị IV, oxi hóa trị II ⇒ IV .1 = II. 2

b) Vì K hóa trị I, nhóm SO4 hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị: 2 x I = 1 x II.

⇒ Công thức K2SO4 là công thức phù hợp với quy tắc hóa trị.

# Giải bài 4 trang 38 SGK Hóa 8

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 7

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 8

# Giải bài 5 trang 38 SGK Hóa 8

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 9

 

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 15

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 10

⇒ Cax(NO3)y có công thức Ca(NO3)2

# Giải bài 6 trang 38 SGK Hóa 8

Xét các công thức hóa học (dựa vào hóa trị đã cho)

– MgCl Theo quy tắc hóa trị ta có: II.1 ≠ 1.I ⇒ Công thức MgCl sai

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 11

⇒ Công thức đúng là MgCl2

– KO Theo quy tắc hóa trị ta có: I.1 ≠ II.1 ⇒ Công thức KO sai

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 12

⇒ công thức đúng là Na2CO3

# Giải bài 7 trang 38 SGK Hóa 8

Gọi hóa trị của N trong các hợp chất là x. Xét từng công thức hóa học:

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 13

⇒ Hóa trị của N trong công thức NO2 là IV.

# Giải bài 8 trang 3 SGK Hóa 8

a) Hóa trị của Ba là II và nhóm (PO4) bằng III

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-8-bai-10-trang-37-38-dung-ngan-nhat 14

⇒ Công thức hóa học là Ba3(PO4)2

Đáp án D

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 8 tập 1, giải sgk hóa 8 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 8, giải bài tập hóa 8, giải bài tập sgk 8, giải bài tập sgk bài 10, giải bài tập sgk trang 37 & 38