Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 11 bài 1 trang 7 đúng ngắn nhất

Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 11 bài 1 trang 7 đúng ngắn nhất: Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 11. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 11 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

Giải bài tập Hóa 10 trang 167

Bài 3 trang 163 SGK Hóa 10

+ Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 11 bài 1 trang 7 đúng ngắn nhất

giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-11Cách giải bài tập SGK Hóa học lớp 11 bài 1 trang 7 đúng ngắn nhất

Sau hơn một học kỳ triển khai, nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên và những điểm ưu việt của chương trình, sách giáo khoa mới… đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan từ kết quả dạy và học theo chương trình mới và sách giáo khoa Hóa học lớp 11. Sau đây sachgiai.net gửi bạn đọc đến bài giải sgk hóa 11 đầy đủ nhất được chúng tôi tổng hợp từ nguồn tin uy tín

+ Câu hỏi bài tập SGK Hóa 11 bài 1 trang 7

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 11 trang 7 câu 1

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được là do nguyên nhân gì?

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 11 trang 7 câu 2

Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng?

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 11 trang 7 câu 3

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a. Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion trong dung dịch.

b. Các chất điện li yếu HClO; HNO2.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 11 trang 7 câu 4

Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do:

A. Sự dịch chuyển của các electron.

B. Sự dịch chuyển của các cation.

C. Sự dịch chuyển của các phân tử hoà tan.

D. Sự dịch chuyển của cả cation và anion.

# Câu hỏi sách giáo khoa Hóa 11 trang 7 câu 5

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hoà tan trong nước.

+ Giải bài tập SGK Hóa học 11 bài 1 trang 7

# Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa 11

Trong dung dịch: các axit, các bazơ, các muối phân li ra các ion dương và ion âm chuyển động tự do nên dung dịch của chúng có khả năng dẫn điện.

Thí dụ :

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

NaCl → Na+ + Cl-

Còn các dung dịch như ancol etylic, đường saccarazơ, glixerol không dẫn điện vì trong dung dịch chúng không phân li ra các ion dương và ion âm.

# Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa 11

– Sự điện li là sự phân li thành các cation (ion dương) và anion (ion âm) của phân tử chất điện li khi tan trong nước.

– Chất điện li là những chất tan trong nước và tạo thành dung dịch dẫn được điện.

– Các chất là chất điện li như axit, các bazơ, các muối tan được trong nước.

– Chất điện li mạnh là những chất khi tan trong nước các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

– Thí dụ:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH-

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

– Chất điện li yếu là những chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

– Thí dụ: H2S ⇌ H+ + HS-

# Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa 11

a. Các chất điện li mạnh

cach-giai-bai-tap-sgk-hoa-hoc-lop-11-bai-1-trang-7-dung-ngan-nhat 1

b. Các chất điện li yếu HClO; HNO2

HClO ⇌ H+ + ClO-

HNO2 ⇌ H+ + NO2-

# Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa 11

Đáp án D.

Do khi hoà tan (trong nước) các phân tử chất điện li phân li ra thành các cation và anion.

# Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa 11

Đáp án A.

Do KCl rắn, khan tồn tại dưới dạng mạng tinh thể ion, rất bền vững. Không phân li ra được ion dương và ion âm (di chuyển tự do) nên không có khả năng dẫn điện.

Tags: giải bài tập sgk, giải sgk hóa 11 tập 1, giải sgk hóa 11 tập 2, giải bài tập SGK Hóa học lớp 11, giải bài tập hóa 11, giải bài tập sgk 11, giải bài tập sgk bài 1, giải bài tập sgk trang 7